ALGEMENE VOORWAARDEN SUPMISSION

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• De stichting: Stichting SUPmission waarmee de deelnemer een overeenkomst tot deelname aan de activiteit is aangegaan;
• Activiteit: de door de stichting te organiseren activiteit;
• Deelnemer: de natuurlijke persoon met wie de stichting een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan de activiteit;
• Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling waarmee de stichting een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan de activiteit.

Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die de stichting met een deelnemer heeft gesloten;
• Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden.

Portretrecht
• Deelnemer gaat akkoord met het mogelijk gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, foto, film, video, TV, internet en dergelijk voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van SUPmission zonder daarvoor vergoeding te claimen. Mocht je hier bewaar tegen hebben, kun je een e-mail sturen naar info@supmission.org

Aansprakelijkheid
• Deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat;
• Deelname geschiedt voor eigen risico. SUPmission is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies en/of diefstal, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan SUPmission toe te rekenen opzet of schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden;
• Deelnemer vrijwaart SUPmission voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de activiteit. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;
• Sponsors van SUPmission en de gemeente(n) waarin SUPmission plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid;
• Na afloop van SUPmission zijn, indien van toepassing, ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van de deelnemer(s) op de activiteitenlocatie.

Deelname
• De deelname aan SUPmission geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan de activiteit deel te laten nemen;
• Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SUPmission over te dragen aan een derde;
• Indien de deelnemer verhinderd is aan SUPmission deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
Annulering
• Indien SUPmission door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Inschrijvingsprocedure
• Inschrijving vooraf is mogelijk via de website van SUPmission. Deelnemer dient (indien van toepassing) via de aangeboden betaalmethode(s) op de website bij inschrijving te betalen;
• SUPmission wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan de deelnemer;
• Deelnemer dient zijn persoonsgegevens bij de aanmelding volledig in te vullen. In geval van calamiteiten kan SUPmission zo optimaal mogelijk handelen;
• Een inschrijving is pas definitief, indien deelnemer een ontvangstbevestiging heeft ontvangen en deze – indien naar gevraagd – kan overleggen;
• In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist SUPmission;
• Indien de deelnemer minderjarig is, gaat SUPmission er vanuit dat de ouder/voogd van de deelnemers akkoord is met inschrijving voor SUPmission;
• Indien de situatie zich voordoet dat de ouder/voogd van de minderjarige deelnemer niet in de gelegenheid is om akkoord te geven voor deelname aan SUPmission, worden de eventuele nadelige consequenties voor deelname door minderjarige deelnemer door SUPmission verhaald op de ouder/voogd van minderjarige deelnemer.

Klachten
• Voor klachten kun je contact opnemen met SUPmission info@supmission.org.

GA OOK OP SUPMISSION!

Ga mee op SUPmission, help het water en de kades schoon te houden en draag bij aan een schonere stad! We vragen per SUPmission € 5,- voor deelname. Hiervan bekostigen we onze materialen en reserveren we een donatiebedrag voor het goede doel dat we de komende tijd gaan ondersteunen: The Great Bubble Barrier

Ga op SoloSUPmission of meld je aan bij een van onze georganiseerde SUPmissions. Houd onze Facebook- en Instagrampagina in de gaten voor de komende SUPmissions van dit seizoen!

Tijdens de georganiseerde SUPmissions zorgen we voor de benodigde materialen en houden we ons aan de veiligheids­maatregelen die er in deze tijd nodig zijn. Wij voeren vervolgens het tijdens de SUPmission verzamelde afval af.

Wil jij graag op SUPmission?